INNOVACIÓ, QUALITAT I COMPROMÍS

INNOVACIÓ I QUALITAT AL SERVEI DE L’USUARI


PARAMIX

Ambit: Ferms Carreteres
Descripció: Noves tècniques i criteris per a rehabilitació de ferms de carreteres mitjançant el reciclatge en fred i en calent de les mescles bituminoses existents.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

NUCA

Ambit: Ports
Descripció: Disseny de nou sistema d'unions de calaixos per permetre el comportament 3D d'un dic vertical en obres marítimes..
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

ARTUSU

Ambit: Viaductes de Formigó
Descripció: Construcció de viaductes semiprefabricats "in situ" de bigues artesa amb aprofitament màxim dels materials i minimització dels riscos constructius.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

DECONSTRUCCIÓ

Ambit: Viaductes de Formigó
Descripció: Desenvolupament d'una nova metodologia de deconstrucció de viaductes amb tipologia estructural complexa.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

PERGOLA

Ambit: Viaductes prefabricats
Descripció: Construcció d'una estructura prefabricada hiperestàtica formant una pèrgola
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

TRENCAMENT TERRAPLÈ

Ambit: Moviment de terres
Descripció: Desenvolupament d'un procediment de sosteniment per evitar trencaments en terraplens
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

LANZAVIGAS

Ambit: Viaductes mixtes
Descripció: Disseny i construcció d’estructura de llançament de ponts metàl·lics en base a gelosia tubular de grans dimensions.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

COPCICRT

Ambit: Mescles asfàltiques
Descripció: Recerca i desenvolupament dels paràmetres que afecten al coeficient transversal del ferm d’un paviment.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

MICROPABUF

Ambit: Mescles asfàltiques
Descripció: Sistema de millora del CRT d’un paviment mitjançant la formulació, fabricació y posada en obra de mescles bituminoses discontinues en calent ultrafines (AUTL, “Asphalt for Ultra-Thin Layers”) de manera que resulti més segura i còmoda pels usuaris de les vies.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

SOLMAR2016

Ambit: Ports
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un nou sistema estanc que permet la soldadura en alta mar sense necessitat de fer-lo amb equips de bussejadors.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

CAJONHIN17

Ambit:  Ferroviari
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un nou sistema d’execució de pas inferior sota vies de ferrocarril.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

REVTUN2017

Ambit:  Túnels
Descripció: Tècnica accelerada de revestiment de túnels mitjançant carros d’encofrat de gran longitud.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

FLOWRISK17

Ambit:  Endegaments
Descripció: Nou procediment constructiu de viaductes sobre rius amb risc d’inundació.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

PILOHTAL18

Ambit: Estructures de formigó
Descripció: Disseny i desenvolupament de noves tecnologies de sosteniment per a l’execució de passos inferiors mitjançant tubs metàl·lics posttesats.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

GESTUN2018

Ambit: Software
Descripció: Sistema dinàmic de generació i gestió de dades de models BIM adaptat per a l’execució de túnels.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

HORLIGAUTO

Ambit:  Formigó
Descripció: Disseny i fabricació de formigó lleuger auto compactant amb fibres per a rehabilitació de forjats d’edificis.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

COPVIENT14

Ambit:  Cobertes
Descripció: Estudi i discretització de vents per al desenvolupament d’una nova solució en coberta en naus i edificis de gran superfície.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

COPMERCA14

Ambit: Cimentacions especials
Descripció: Recerca i desenvolupament d’una metodologia per a l’execució de cimentacions especialment complexes en edificis històrics.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

RESTRUCO15

Ambit:  Rehabilitació
Descripció: Disseny i desenvolupament de noves metodologies de sosteniment d’elements estructurals y arquitectònics a conservar i modificacions del sistema estructural durant la rehabilitació d’edificis protegits
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

PAUPIL2015

Ambit:  Rehabilitació
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un nou sistema de consolidació estructural per a la rehabilitació de pilars en edificis històrics
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

ROMANCUR15

Ambit:  Encofrats
Descripció: Disseny d’una nova solució per a la construcció de murs de formigó armat per a geometries complexes.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

TERRAN2016

Ambit: Cimentacions
Descripció: Noves solucions de cimentacions especials en terrenys antròpics
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

EDIFSIN16

Ambit: Estructures d’edificació
Descripció: Disseny i desenvolupament de nous sistemes estructurals en edificacions singulars
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

VOLESTRU16

Ambit: Estructures metàl·liques
Descripció: Desenvolupament d’un nou sistema d’apuntalament i control de grans voladissos en estructures metàl·liques.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

EDIREHAB17

Ambit: Rehabilitació
Descripció: Disseny i desenvolupament de noves solucions constructives per a la rehabilitació estructural d’edificis singulars.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

ENCOCUB18

Ambit: Encofrados deslizantes
Descripció: Sistema de construcció de gran dipòsit de formigó cilíndric amb encofrat lliscant i coberta executada a nivell de terra.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

FURCARRIL

Ambit: Seguretat vial
Descripció: Furgó adaptat per al tall de carril en operacions de conservació de carreteres.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

DETECTOR15

Ambit: Seguretat vial
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un nou sistema detector d’intrusió de vehicles en carrils de carreteres.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

BIONDAS17

Ambit: Seguretat vial
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un nou sistema elevador de biona.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

FERRARID

Ambit: Mescles bituminoses
Descripció: Recerca i desenvolupament per a la transformació d’escòries siderúrgiques d’arc elèctric en àrids per a la construcció.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

SIDPAVIM

Ambit: Mescles bituminoses
Descripció: Nova formulació de paviments de mescla ultrafina amb fracció gruixuda d’àrid siderúrgic.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

TERRA VEGETAL

Ambit: Conservació de sòls
Descripció: Desenvolupament de tècnica per a la restauració i tractament de la terra vegetal en obra civil.
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

SOLACUST16

Ambit: Tecnologies Insonorització
Descripció: Nous desenvolupaments i solucions acústiques per a la reducció del nivell de soroll generat per maquinària a l’exterior d’edificis.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

MASA2017

Ambit: Mescles bituminoses
Descripció: Formulació de pavimento asfàltic amb mescles discontinues amb àrids siderúrgics
Categoria: Recerca i Desenvolupament (R + D)

AMIANT2017

Ambit: Sòls Contaminats
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un nou sistema de tractament de fangs contaminats amb amiant.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

PLATAFORMA

Ambit: Tecnologies de la construcció - Proteccions col·lectives
Descripció: Plataforma de doble càrrega en edificació que millora la seguretat en les operacions de carga-descarrega amb grua torre.
Categoria: Innovació tecnològica (IT) amb Títol de Model d’Utilitat.

SEMÀFORS

Ambit: Seguretat viària - Regulació trànsit
Descripció: Millora de la seguretat vial mitjançant el desenvolupament de regulacions de trànsit d’obra mitjançant semàfors amb automatismes de control.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

BARANA

Ambit: Tecnologies de la construcció - Proteccions col·lectives
Descripció: Desenvolupament de proteccions col·lectives en la construcció de murs de terra armada.
Categoria: Innovació tecnològica (IT)

ESFEROIDE

Ambit: Tecnologies de la construcció - Proteccions col·lectives
Descripció: Disseny i desenvolupament d’un instrument d’assaig i mètode per a la realització de probes de resistència dels elements de seguretat (xarxes de protecció i protecció de vora)
Categoria: Innovació tecnològica (IT)